Публикуването в този блог е достърно за всички, които има какво да споделят

За да побликуваш в този блог изпрати еднократен имейл на stanislavvladimirov1963@abv.bg като заявиш желанието си да публикуваш.
Добрият тон изисква публикациите да бъдат по темата на блога.

ЗАПОВЯДАЙ! СТАНИ АВТОР!

КОНСТИТУЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Член 31

Справедливи и равни условия на труд

1. Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му.

КТ

КОДЕКС НА ТРУДА
Чл. 126.
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
Чл. 127.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 127, доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) здравословни и безопасни условия за труд;

ЗЗБУТ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 4.
(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

1. превенция на професионалните рискове;

2. предоставяне на информация и обучение;

3. осигуряване на необходимата организация и средства.

(2) Работодателят съобразява мерките по ал. 1 с променящите се обстоятелства с цел подобряване на съществуващото положение.

(3) Работодателят прилага мерките по ал. 1, като осигурява основните принципи на превенция:

1. избягване на рисковете;

2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;

3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им;

4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;

5. привеждане в съответствие с техническия прогрес;

6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;

7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;

8. прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;

9. използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;

10. даване на съответни инструкции на работещите.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 носят отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по този закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица.

(3) Задълженията по ал. 1 важат и при организирането и провеждането на обучение във всички видове учебни заведения, организации и звена за повишаване на професионалната квалификация.

Чл. 33. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

1. да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;

2. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение;

3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно и по предназначение и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието или сградата;

4. да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Всеки работещ, който временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност.

събота, 19 януари 2013 г.

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА РАБОТЕЩ. Процедура и документооборот.Един важен въпрос в трудовото законодателство с различна и противоречива практика е трудоустрояването на работници и служители с увредено здраве или трайно увреждане на работоспособността на работещите.  Сложността на въпросите на трудоустрояването се определя от редица причини в съвременните индустриални отношения, който ще стои със своята острота още много години. Според скромното ми мнение, на човек който дълги години участвува и наблюдава тези процеси, причините за това можем да определим в няколко групи:
- Задълбочаване на здравните проблеми на съвременния работещ човек – за никого не е тайна че в съвременното ни общество се задълбочават здравословните проблеми на хората. Напрегнатият начин на живот, страхът от загуба на работните места, проблемите със заплащането на труда и осигуряването на социалното благополучие на семейството, неблагоприятните условия на труд в някои предприятия  създават ситуация на продължителен стрес у човека (състояние на дистрес), която влияе негативно върху хората и увеличават риска от заболяване. Диабетът от първи и втори тип, хипертониите, срдечните и мозъчни инфаркти и инсулти, както и злокачествените новообразования се превръщат в социално значими заболявания според здравната статистика.
- Големият брой освидетелствани работещи, на които е определен процент нетрудоспособност почти изчерпва възможностите в стопанските субекти за наличие на места за трудоустроени, които да се приспособяват технически, технологично и с подходяща организация на трудовия процес за заемане от трудоустроени.
- Много от работодателите подценяват длъжностните характеристики като основополагащ документ в трудовите правоотношения. Длъжностните характеристики се правят често само за да ги има, копират се от различни сайтове в интернет, без да се опишат специфичните условия на труд, при коита ще се труди работещия, което впоследствие създава проблеми при интерпретирането им от здравните органи.
- Недостатъчен капацитет или почти липса на специализирани предприятия за хора с увреждания.
- Недостатъчна държавна подкрепа за бизнеса при ракриване на производства, в които да бъдат наемани хора с намалена трудоспособност.
- Злоупотреба със специалната защита от работниците и непрестанно желание от бизнеса да се освободи от лица с намалена трудоспособност.
- Противоречива съдебна практика на различните съдилища при решаването на трудови спорове, свързани с трудоустрояването.
В процесите свързани с трудоустрояването има две страни – работник или служител и работодател, както и множество арбитри като органите за медицинска експертиза, ИА „Главна инспекция по труда” с териториалните си дирекции, Териториалните поделения на НОИ, Районните, Окръжните и административните съдилища.
Не съществува общоприета процедура за действията в процеса на трудоустрояването, като въпросът се решава от всеки субект различно, като всеки се среми как да изпълни и заобиколи нормативните разпоредби. По тази причина предлагам вариант на процедурни правила при трудоустрояването и свързаните с нея документи за полза от заинтересованите. Процедурата не претендира за окончателен вариант и изчерпателност, но е добра основа, изградена на натрупания от автора опит в здравословните и безопасни условия на труд и множество различни казуси, свързани с трудоустрояването.
            І. ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА:
            Процедурата има за цел да се създаде практика за издаване и приемане на необходимите документи във връзка с медицинската експертиза на работоспособността на работещите  в различни стопански субекти, трудоустрояването на работниците и служителите в съответствие с експертните решения на компетентните здравни органи, с оглед точното спазване на нормативна уредба и избягване на трудовоправни спорове в резултат действия или бездействия на служители от една страна и недопускане на влошаването на здраводловното състояние на работещите от друга.

            ІІ. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:
·        Кодекс на труда - чл.чл. 314 - 320, 325 т.9, 330 ал.2 т.5, 333 ал.1 т.2 и 3, ал. 2  от КТ
·        Закон за интеграция на хората с увреждания  - чл. 27
·        Кодекс за социално осигуряване - чл. чл. 40, 42, 43, 46, 47
·        Закон за здравето чл. чл. 7, 8, 10, 101 - 113
·        Наредба за трудоустрояване Обн. ДВ. бр.7/1987г., доп. ДВ. Бр.52/ 1988г., доп. ДВ. Бр.47/1990г. изм. ДВ. бр.111/ 2001г., изм. ДВ. бр.78 / 2005г.
·        Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Обн. ДВ бр.13/2012г.
·        Наредба за медицинската експертиза Обн. ДВ. бр.36/2010г., изм. ДВ. бр.5 / 2011г., изм. ДВ. бр.41/2011г.
·        Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Обн. ДВ. бр.34 / 2010г..
·        Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от кодекса на труда Обн. ДВ. бр.33 от 28 Април 1987г.

ІІІ. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
- Медицинска експертиза – дейност на специализирани медицински органи (Лекуващ лекар, Лекарска консултативна комисия (ЛКК), Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), с цел определяне на здравословното сътояние на освидетелствуваното лице и неговата работоспособност. Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност на лица в трудоспособна възраст.
- Експертиза на временната неработоспособност - дейност на специализирани медицински органи (Лекуващ лекар, ЛКК), с цел преценка на здравословното сътояние на освидетелствуваното лице и неговата работоспособност, когато няма данни за трайно намалена работоспособност или трайно намалената работоспособност е под 50 на сто, но здравословното състояние на работещия налага да работи при облекчени условия, включително при намален работен ден. В този случай работещия се трудоустроява  с болничен лист.
- Експертиза на трайно намалената работоспособност – дейност на специализирани медицински органи (ТЕЛК, НЕЛК) за освидетелстване на работещите, когато има данни за трайно намаление на работоспособността. Включва определяне на: степента на трайно намалената работоспособност в проценти спрямо здравия човек; потребността от чужда помощ и срока; срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност; началната дата на трайно намалената работоспособност (дата на инвалидизиране); причинната връзка между увреждането и настъпилата неработоспособност (смърт) по повод на трудова злополука, професионална болест, военна инвалидност, гражданска инвалидност; причинната връзка между увреждането (смъртта) и условията на труд (извършваната работа) по време на злополуката, включително при военна и гражданска инвалидност; противопоказаните условия на труд; трудоспособно ли е лицето за работното си място и необходимостта от трудоустрояване; характера на заболяването - професионален или общ.
- Лекуващ лекар - е лекарят, който в момента е установил заболяването и е поел наблюдението и лечението на болния в амбулаторни, домашни или болнични условия. Лекуващият лекар трудоустроява за срок до един месец в една календарна година.
- Лекарска консултативна комисия (ЛКК) – орган на медицинската експертиза, създаван към лечебните заведения със заповед на директора на РЗИ. В състава на ЛКК влизат не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната специалност, от които един е председател. ЛКК - до две години, но за не повече от 6 месеца еднократно. На всеки 6 месеца се прави контролен преглед и се издава нов болничен лист. След изтичане на двете години работещият се насочва за освидетелстване от ТЕЛК. Пред ЛКК се обжалват решения на лекуващите лекари, свързани с медицинската експертиза на работоспособността.
- Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) – орган на медицинската експертиза за трайно намалена работоспособност, който се открива към държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и диспансерите от директора на РЗИ, съгласувано с министъра на здравеопазването. Пред ТЕЛК се обжалват  решения на ЛКК, свързани с медицинската експертиза на работоспоссобността.
- Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) - е здравно заведение към министъра на здравеопазването, със седалище София. Националната експертна лекарска комисия осъществява диагностични и експертни функции по проблемите на медицинската експертиза, контролно-методически и консултативни дейности по отношение на по-долустоящите органи на медицинската експертиза. Пред НЕЛК се обжалват решенията на ТЕЛК, свързани с медицинска експертиза на работоспособността.
- Регионални здравни инспекции (РЗИ) – държавен орган към Министъра на здравеопазването, който осъществява здравната политика на територията на съответната област. Регионалните здравни инспекции се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет, със седалища в съответните обласни центрове. Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейности по държавен здравен контрол, контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения, планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза.
- Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) -  структурни звена на РЗИ, в които се изваршва дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от  ТЕЛК и НЕЛК лица.
- Териториален обхват на медицинската експертиза - освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията в РКМЕ. Изключение от ал. 2 се допуска, когато лицето се намира на продължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение и не е в състояние да се яви пред ТЕЛК по района на постоянния или настоящия си адрес. Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар). Освидетелстването на лицето във връзка с обжалвани болнични листове се извършва от ТЕЛК по района на лечебното заведение, издало болничните листове. Специализираните ТЕЛК за очни, психични и белодробни болести освидетелстват болните със заболявания от техния профил в многопрофилните болници за активно лечение с разкрити отделения по очни, психични и белодробни болести и в съответните диспансери по района на местоживеене на освидетелстваните лица. Когато лицето подлежи на освидетелстване или преосвидетелстване от специализирана ТЕЛК или ТЕЛК извън района на постоянния му адрес, регионалната картотека изпраща медицинското експертно досие на съответната ТЕЛК. Когато лицето е освидетелствано от ТЕЛК извън района на постоянния му адрес, медицинската документация се изпраща в регионалната картотека по постоянния му адрес за съхраняване.
- Експертно решение за медицинска експертиза – документ, издаван от ТЕЛК, НЕЛК за резултатите от медицинската експертиза да трайно намалена работоспособност по образец утвърден от Министъра на здравеопазването.
- Обжалване на експертно решение – дейност на администрацията,  с която чрез съответната РКМЕ се оспорват решения на органите по по медицинската експертиза. Обжалванията и възраженията се правят:
1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им, пред ЛКК;
2. срещу решенията на ЛКК - в 14-дневен срок от получаването им, пред ТЕЛК;
3. срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред НЕЛК;
4. срещу решенията на НЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им, пред Административния съд - София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
- Производствена характеристика – документ, издаван от администрацията по обр., утвърден от министъра на здравеопазването, в който се описва трудовия маршрут на работещия, факторите на работната среда и специфичния характер на труда съгласно оценката на риска, дните за временна неработоспособност за три поредни години. Издава се по искане на ТЕЛК и НЕЛК или работещия.
- Трудов маршрут - хронологията на заеманите длъжности, които лицето е заемало до момента на освидетелстването от органите на медицинската експертиза, включващо продължителността на трудовия стаж за всяка от тях.
- Специфичен характер на труда  - изпълнение на трудовите задължения при условия или в среда под въздействието на определени неблагоприятни фактори на работната среда и организацията на работния процес, които могат да предизвикат краткотрайни, устойчиви или отложени във времето отражения върху здравето и работоспособността на работника или служителя;
- Оценка на риска е процес на взимане на решение относно допустимостта на риска на база на анализа на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане на фактори, като технически достижения, околна среда, психологически, икономически и социални аспекти;
- Трудоустраяване -  дейност на администрацията, при която след медицинска експертиза работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се премества на друга работа с изменение на трудовото правоотношение  или със заповед  на същата работа с приспособено работно място при подходящи условия по предписание на здравните органи.
- Комисия по трудоустрояването – комисия в различните стопански субекти, която се създава съгласно чл.2 ал.1 от Наредбата по трудоустрояването в състав : председател - ръководителят на предприятието, и членове - представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието.
- Списък на работни места и длъжности, подходящи за заемане от лица с намалена работоспособност – списък с работните места и длъжности в в стопански субекти с над петдесет наети работници и служители, изготвян до края на м. януари всяка година от комисията по трудоустрояването. Броят на определените места, подходящи за заемане от работещи с намалена трудоспособност се определя на база на регламентираните проценти за различните икономически дейности в Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. От общия брой на работните места в списъка не по-малко от половината се определят за заемане от хора с трайни увреждания.
- Хора с трайни увреждания -  лица, на които след медицинска експертиза е определен 50% и над 50% трайно намалена работоспособност.
- Длъжностно лице по трудоустрояването – служител от съответният стопански субект, посочен от ръководителя, който подготвя, следи и контролира движението на документацията през всичките периоди от медицинската експертиза до трудоустрояването на  съответния работещ.
           
            ІV. ЕТАПИ НА РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ.
Етап на предварителната подготовка – включва дейностите по издаване на производствена характеристика, уточняване с РКМЕ и ТЕЛК участието на представител на Осигурителят (Работодателят) в заседанието за освидетелствуване на конкретния работещ.
  1. Етап на медицинската експертиза – включва дейностите по участие на представител на Осигурителя (Работодателя) в заседанието на съответната ТЕЛК, НЕЛК, получаването на ЕР, проверка за наличие на реквизитите във всички точки на решението, обжалване на решението или искане за отстраняване на технически пропуски и получаване на екземпляр от влязло в сила решение.
  2. Етап на трудоустрояването – включва обсъждане на експертното решение от комисията по трудоустрояване и изготвяне на предложение от Комисията по трудоустрояването или длъжностното лице по трудоустрояването до Работодателя за един от вариантите – лицето да остане на заеманата от него длъжност, трудоустрояване на работещия на същата длъжност, но на приспособено работно място, преназначаване на работещия на длъжност от списъка за трудоустроени или друга вакантна длъжност, съобразена с предписанието на медицинските органи или освобождаване на работещия при условията на чл. 325 т.9 от Кодекса на труда. 
                        V. ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТАТА С ДОКУМЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ.
            1. По време на етап на предварителната подготовка
1.1. Издаване на производствена характеристика:
Производствена характеристика за нуждите на  медицинска експертиза на работещите в различните търговски дружества и други стопански субекти, които наемат работници и служители, се издава при поискване от:
-         Органите на медицинска експертиза РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК след получаване на съответното писмо.
-         Работещият или негов законен представител след подаване на заявление. Заявлението се подава в деловодството на съответният стопански субект  и се предава на длъжностното лице по трудоустрояването, което организира попълването на производствената характеристика.
-          Производствените характеристики се попълват от длъжностните лица в служба персонал (от т.1 до т.11), органите по безопасност и здраве при работа и службата по трудова медицина (от т.12 до т 22, а в раздела за специфична организация на труда накратко се описват специфичните условия на труд), счетоводство (т.23)  Попълнената и подписана производствена характеристика се предава на заявителя срещу подпис или по пощата на съответната РКМЕ, ТЕЛК или на НЕЛК с писмо със съобщение за доставка.
1.2. Уточняване с РКМЕ и ТЕЛК участието на представител на осигурителя (работодателя) в заседанието за освидетелствуване на конкретния работещ:
Длъжностното лице по трудоустрояването се свързва по телефона или по електронната поща с РКМЕ по областта на ТЕЛК, посочена от заявителя на производствената характеристика, като уточнява датата и часът на заседанието за освидетелствуване на работещия и участието на представител Осигурителя (Работодателя) в заседанието. (чл.37 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. (Обн. ДВ. бр.34 / 2010г.)
            2. По време на етап на медицинската експертиза:
2.1. Участие в заседанието на ТЕЛК на представител на работодателя:
 След направеното уточняване и настояване за участие на представител Осигурителя (Работодателя) съгласно т.1.2. от процедурата, ако бъде поканен, в заседанието на съответната ТЕЛК задължително участва представител за всеки конкретен случай от съответната стопанска единица, който в самото заседание настоява ТЕЛК да уточни дали лицето е трудоспособно, може ли да изпълнява трудовите си задължения на същата длъжност, необходимо ли е трудоустрояване с преместване на друга длъжност или приспособено работно място и при какви противопоказни условия на труд, работно време, нощен труд. При участието си представителят на работодателя подкрепя твърденията си със длъжностни характеристики, инструкции за работа, списък с работни места подходящи за трудоустрояване.
2.2. Получаване на екземпляр от Експертно решение, което не е влязло в сила:
Експертните решения след заседание на ТЕЛК, НЕЛК се получават както следва:
-         Срещу подпис от председателя на съответната ТЕЛК от представителя на работодателя.
-         По пощата от съответната РКМЕ с обратна разписка за доставяне.
-         От работещия.
2.3. Проверка на решението и обсъждане на възможността за обжалване:
Получените и заведени в деловодството на съответният стопански субект експертни решения се предоставят на длъжностното лице по трудоустрояването или на лицето, което го замества. Длъжностните лица проверяват  решението за наличието и съответствието на данните в различните раздели на решението. Да се обръща внимание на т. 9 оценка на работоспособността т.11 срок на определения %, т.14. противопоказни условия на труд, както и на констатациите и мотивите.
При констатирани явни отклонения и грешки и когато не е указано дали лицето е трудоспособно да се предприемат необходимите мерки за обжалване на решението чрез съответната РКМЕ с писма, подготвени от длъжностни и подписани от Работодателят в качеството му на осигурител. ЕР се обжалват и когато е указано, че лицето може да работи на същата длъжност, но специфичния характер на труд не може да се приспособи към противопоказните условия на труд предписани  от медицинските органи.
Обжалването на ЕР става с писмо до НЕЛК или Софийски административен съд чрез РКМЕ като се описват мотивирано точките от решението, които се протестират, определените противопоказни условия и др. Жалбата се подкрепя с длъжностни характеристики, становище на Службата по трудова медицина, действащи предписания, инструкции и технологични карти. Например технологично е невъзможно водач на МПС да изпълнява задълженията си с увреждане на слуха и зрението, работещи, чиято трудово дейност е свързана преимуществено с движение – без натоварване на долните крайници, строителни работници, монтажници и др, които работят на открито - без работа на открито или при код зелено, шлосери и монтьори, монтажници и др. -  без натоварване на горните крайници и физическо натоварване, леяри, ковачи, хлебари и др. – без работа при високи температури Въпрос на обжалване е и невъзможността за работа на смени, неполагане на нощен труд и друга специфична организация на работата за работни места, при които това е технологически невъзможно с оглед на непрекъснатия процес на работа в различни производства. 
2.4. Действие при неполучено решение от медицинска експертиза:
Ако в срок от 7 дни от датата на медицинската експертиза, указана от работещия или уточнена по т 1.2 от процедурата не се получи експертно решение, длъжностното лице по трудоустрояването се свързва със съответната РКМЕ и уточнява защо решението не е получено.
СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК ПРЕД НЕЛК И НА НЕЛК ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ГРАД Е 14 ДНИ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО.
            3. По време на етапа на трудоустрояването.
3.1. Получаване на влезлите в сила експертни решения.
Експертните решения за медицинска експертиза влизат в сила след поставяне на печат от съответната РКМЕ, че решението не е обжалвано след изтичане на законоустановения 14 дневен срок от приемането им. Експертните решения се получават:
-         По пощата от съответната РКМЕ с обратна разписка за доставяне.
-         От работещия.
3.2. Обсъждане на експертните решения в комисиите по трудоустрояването.
Получените и заведени в деловодството експертни решения се предават на длъжностното лице по трудоустрояването или на лицето, което го замества в съответният стопански субект, което предлага своевременно на комисията по трудоустрояването разглеждането на решението. Длъжностното лице по трудоустрояването съхранява и известията по доставка на кореспонденцията, свързана с трудоустрояването. Комисията по трудоустрояването разглежда всяко експертно решение и изготвя протокол , в който предлага на Работодателя следните варианти:
-        оставане на лицето на същата длъжност и работно място, ако ТЕЛК(НЕЛК) се е произнесъл в решението, че лицето е трудоспособно и няма противопоказни условия на труд;
-        трудоустрояване на лицето на същата длъжност с приспособяване на работното място съгласно указанията в т. 14 от ЕР ако длъжността, технологичния процес и организацията на работа позволяват;
-        сключване на допълнително споразумение за преназначаване на длъжност от списъка за трудоустроени или други вакантни длъжности, отговарящи на условията на предписанията в т.14;
-        предложение за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 т.9 от КТ при решение на медицинските органи, че работещия не може да изпълнява посоченото работно място (длъжност) и в списъка на работните места за трудоустроени няма свободно подходящо работно място (длъжност), или може да работи на същото работно място, като предписаните в т. 14 на ЕР противопоказни условия на труд са несъвместими с дадената длъжност и по технологични причини работното място не може да се приспособи.
Към протокола от комисията по трудоустрояване се прилагат проект за заповед за трудоустрояване на приспособено работно място и промяна на длъжностната характеристика за приспособеното работно място (длъжност), или проект на уведомително писмо за допълнително споразумение за преназначаване на друга вакантна длъжност или уведомително писмо за прекратяване на трудовия договор съгласно чл. 325 т.9 от КТ. Работодателят подписва съответният документ, с което процедурата по трудоустрояването приключва.
ПРОЦЕДУРАТА ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ВЛЯЗЛО В СИЛА ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КАКТО ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ, ТАКА И ЗА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ. СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СЕДЕМДНЕВНИЯ СРОК НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА ХИПОТЕЗАТА НА чл. 325 т.9 от КТ. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ОТПУСК СЕ НАЧИСЛЯВАТ САМО СЛЕД ВЛЕЗЛИ В СИЛА ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ.
           . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С РАБОТЕЩИ С ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА
Прекратяването на трудовоправните отношения с работещ в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата), т. 3 (при намаляване обема на работата), т. 5 (при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата), т. 11 (при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях) и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ (дисциплинарно уволнение), за когото има ЕР за медицинска експертиза от ТЕЛК (НЕЛК) се извършва след предварително разрешение от Дирекция „Инспекция по труда”, териториално компетентна съгласно седалището на управление на стопанския субект. За целта се отправя писмено искане до РКМЕ за експертно решение на ТЕЛК за мнение за прекратяване на трудовия договор съгласно чл.333 ал.2 от КТ и писмено искане по формуляр на Главна инспекция на труда. Към искането се прилагат копие от старото и ново разписания на длъжностите на дружеството, Експертно решение на ТЕЛК, издадено по повод прекратяване на трудовото правоотношение, и списък с местата и длъжностите на лица с намалена работоспособност / актуализиран за съответната година/.
          
           VІІ. ИЗГОТВЯНЕ НА СПИСЪК НА ПОДХОДЯЩИТЕ РАБОТНИ МЕСТА И ДЛЪЖНОСТИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
Централната комисия по трудоустрояването по предложение на комисиите по трудоустрояването  определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в процент от общия брой на работниците и служителите в дадения стопански субект, не по-малък от  процента за съответната икономическа дейност определен в наредбата. В списъка се записват всички длъжности, на които работят лица с експертни решения, независимо от определения процент намалена работоспособност. В графата за длъжности определени, за заемане от хора с увреждания се записват всички с експертни решения с определен процент намалена работоспособност 50 и над 50 %. Свободни места се вписват, ако броя на заетите места е под необходимия или определените за заемане от хора с увреждания е под половината от общия брой места. Ако на местата , определени за заемане от трудоустроени работят здрави хора, същите се уведомяват с писмено предизвестие, че ако се появи лице с намалена работоспособност, то те ще бъдат освободени.

            VІІІ. ВПИСВАНЕ В ДНЕВНИКА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
В Централно управление и в структурните единици се водят дневници за трудоустроени със следните реквизити:
- Име, Презиме, Фамилия, Длъжност / звено, Решение на ТЕЛК от дата, Срок на инвалидизирането, % неработоспособност,.Противопоказни условия, Длъжност, на която е трудоустроено лицето, № и дата на документа за трудоустрояване.
- В дневника се вписват всички работници и служители с ЕР, без тези с прекратен трудов договор по чл. 325 т.9 от КТ.
    

понеделник, 18 април 2011 г.

ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА – ОГЛЕДАЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РАБОТНИКА И СЛУЖИТЕЛЯ

Длъжностната характеристика по своята същност е вътрешно фирмен документ за управление на човешките ресурси. Законодателната уредба е посочена в чл.127 от КТ. Работодателите и длъжностните лица, най-вече от малките стопански субекти, трябва да имат в предвид че в различни нормативни документи като Законът за техническите изисквания към продуктите и Наредбите за неговото приложение, основно тези за безопасната експлоатация и техническия надзор на опасни машини и съоръжения, Законът за управление на отпадъците и Наредбите за приложението му, Законът за енергетиката и свързаните с него, Законът за здравословните и безопасни и здравословни условия на труд и свързаните с него подзаконови нормативни документи, регламентиращи минималните изисквания по безопасност и здраве при работа и Правилници по безопасност и здраве при работа, съществуват императивни разпоредби за вписване в длъжностните характеристики на определени изисквания към работниците и служителите, които да бъдат вписани в длъжностните характеристики . С други думи длъжностните характеристики са огледало, в които се оглежда трудовото законодателство с правата и задълженията на двата основни субекта работодателя и работника и служителя. В тях е задължително да бъдат вписани основните изисквания към работника и служителя, неговите права и задължения, както и личностни изисквания свързани с основните му трудови задължения, както и с правата и отговорностите по безопасност и здраве при работа, свързани както със самия индивид, така и с други работници и служители от дадения стопански субект.

За илюстрация ще бъдат посочени длъжностни характеристики на шлосер – монтьор за работник и служител и длъжностна характеристика на Ръководител отдел „Енергомеханичен” – за длъжностно лице което ръководи производствени процеси.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УТВЪЖДАВАМ:

Име фамилия и подпис на управляващия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : Шлосер, машини и съоръжения І ст.

КОД ПО НКПД 2011 – 72223011

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: Ремонт на особено сложни и голямогабаритни машини, оборудване и транспортни средства. Възстановяване и замяна на отговорни и с повишена точност детайли, възли, механизми. Отстраняване и дефекти по време на експлоатация на оборудването и при ремонт. Проверка точност и производителност. Изпитване и предаване на отремонтираното оборудване. Проверка за обезопасяване на съоръженията.Ремонт, настройка, проверка и регулиране на сложно оборудване, машини и съоръжения. Сложни, отговорни и точни шлосерски работи по ремонта на оборудването; изпитване, регулиране и предаване на оборудването след ремонт. Изработване на приспособления за демонтаж и монтаж на оборудването. Съставяне на дефектна ведомост за ремонта, използване на транспортните данни, технически справочници и таблици при ремонта. Проверка на точност на механизмите и възлите след ремонт. Извършване на измервания на специални стендове.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:

· Огъване на обемни детайли от ламарина, с точност 0,2 мм;

· Ремонт на тръбопроводи и монтаж на тръбопроводни връзки;

· Притриване и пасване на шлици, канал, уплътнители, пръстени и клапани;

· Ремонтиране на разглобени и неразглобени съединения;

· Пробиване на отвори на трудно достъпни места;

· Огъване на тръби и изработване на гарнитури;

· Нитоване на стоманени нитове от цветни метали;

· Закаляване и отвръщане на неотговорни детайли;

· Монтаж и демонтаж на лагери и лагерни възли;

· Изпълнение на възложените от прекия ръководител задачи.

ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Длъжността е подчинена на организатор производство, техник –механик , Ръководител сектор (отдел) ЕМО

Задачите се получават и отчитата на ежедневно и в процеса на изпълнение на работата.

Взаимодейства с останалите работници и служители, които имат отношение към изпълняваните задачи.

ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Материални и финнансови (по опазване активите на фирмата

· Носи отговорност за повереното му имущество-техника и материали.

· Носи отговорност при установени липси на техника и материали, поверени му във връзка с работата.

· Носи отговорност при некачествено извършена работа.

По безопасността на труда:

· Да се грижи за собствената си безопасност

· Да работи само с изправни машини, съоръжения, уреди, апарати,инструменти и при констатиране на неизправност да сигнализира прекия си ръководител и групата по поддръжка машини и съоръжения.

· Да изпълнява работа само, която му е възложена, има правоспособност и е обучен и носи в себе си документа за правоспособност.

· Да изисква да бъде обучен и инструктиран за безопасните методи за работа, която извършва по нареждане на работодателя.

· Да се явява на всички инструктажи и обучения по здравословни и безопасни условия на труд и полага подписа си в инструктажните книги.

· Да използва по предназначение личните предпазни средства и специално работно облекло.

· Да спазва всички инструкции, правилници и наредби по безопасност на труда, касаещи дейността му и с които е запознат.

· Да повишава знанията си по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност.

· Да може да борави с наличните противопожарни уреди и съоръжения при необходимост.

· Да е запознат с основните рискове и потенциални опасности произтичащи от работното му място, подходите към него, машините, съоръженията и инструментите с които работи или има достъп до тях.

· Веднага да уведомява преките си ръководители при трудови злополуки с него или с други лица, с които работи.

По опазване здравето и работоспособността на другите

· Да се грижи за здравето и безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите погрешни действия или бездействия.

· Да познава и прилага правилата за оказване на долекарска помощ.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация

Длъжен е да бъде лоялен към Работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на Работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определена като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност

Съгласно КТ, КТД и други вътрешнонормативни актове, касаещи организацията и заплащането на работната сила.

УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд – Работи в голямо хале за ремонт на едрогабаритни машини и съоръжения при влошен микроклимат и наднормен шум на работната среда и на открито. Средно тежък физически труд, предимно в стояща работна поза и ръчна работа с тежести. Работи с ръчни шлосерски инструменти, преносими електрически, пневматични и хидравлични инструменти. Извършва ремонти по повдигателни съоръжения и съоръжения под налягане.

Режим на труд и почивка петдневна работна седмица , 8 часов работен ден, подневно изчисляване на работното време или по график – сумарно изчисляване на работното време – тримесечен период на отчитане. Основен годишен отпуск 20 дни. Допълнителен отпуск за работа при специфични условия – 5 дни.

Работно и униформено облекло и ЛПС:

Вид на облеклото

Защитни качества

Защитава от

Срок

/м/

Изисквания


Костюм/грейка/

Студо и водозащитен

Студ, намокряне

36/

24Полугащеризон с куртка

Противозамърсяващ

Замърс. повърхности

6Обувки цели

Студозащитни

Студ, намокряне, подхлъзване

24

Маслоустойчиви


Обувки половинки

Прахо и водозащитни

Прах,вода,подхл

ъзване

12

Маслоустойчиви


Шапка

Студозащитна

Студ

60Каска

Ударозащитна

Удар от падащи предмети

-

До износванеБотуши

Водозащитни

Намокряне

36Ръкавици

Защитни

Механични увреждания

-

До износване


СИСТЕМА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА:

Повременна според Според вътрешните правилата за работна заплата.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя

Вид и равнище на образованието средно специално, средно, професионална квалификация “шлосер”

Трудов опит средно специално – 6 години

Поведенчески характеристики (комуникативност, умение за работа в екип)

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни)

· Да притежава втора квалификационна група по електробезопасност.

·Да придобие (защити) правоспособност за експлоатационно обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения по преценка на ръководителя на звеното, в което е назначен.

· Да придобие (защити) правоспособност за експлоатационно обслужване и ремонт на съдове работещи под налягане по преценка на ръководителя на звеното, в което е назначен.

·Да придобие /защити/ правоспособност за управление на повдигателни съоръжения, командвани от пода.

· Да придобие /защити/ правоспособност за привързване на товари / прикачвач/

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността

· Закон за техническите изисквания към продуктите

· Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

· Технологични карти и инструкции за ремонт на машини, възли и агрегати от производственото оборудване

· Заповеди, временни инструкции и наредби, касаещи изпълнението на служебните му задължения

· Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения, работещи под налягане.

· Наредба за устройство безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения

· Наредба за устройство безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени газове.

- по безопасността на труда

· Чл. 126 т. 6; чл.187 т5; Глава Тринадесета; Глава Деветнадесета от Кодекса на труда.

· Закон за здравословните и безопасни условия на труд.

· Наредба РД 07-2 за обучението и инструктажа на работниците и служителите по безопасни условия при работа.

· Наредба за установяване разследване.регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

· Наредба № РД-07/8 за знаците и сигналите за безопасност и здраве при работа.

· Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословните и безопасни условия на труд наработните места и при използване на работното оборудване.

· Наредба № 3 на МТСП за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на металите.

· Наредба № 2 на МТСП за здравословните и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи - Гл. 2. Раздел 4 , Глава 3 Раздел 4 , Приложения 1 и 5

· Наредба № 8 на МТСП за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд при при работа с въздушни компресори и инсталации.

· Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро – разтоварните работи.

· Наредба № 9 на МТСП за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

· Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V.

· Наредба № 1 – 209 за правилата и нормите за пожарна и авариийна безопасност на обектите в експлоатация.

Получих екземпляр от длъжностната характеристика на дата:.....................................

Име, презиме и фамилия:.......................................................................................................

Подпис:..............................