Публикуването в този блог е достърно за всички, които има какво да споделят

За да побликуваш в този блог изпрати еднократен имейл на stanislavvladimirov1963@abv.bg като заявиш желанието си да публикуваш.
Добрият тон изисква публикациите да бъдат по темата на блога.

ЗАПОВЯДАЙ! СТАНИ АВТОР!

КОНСТИТУЦИЯ

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Член 31

Справедливи и равни условия на труд

1. Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му.

КТ

КОДЕКС НА ТРУДА
Чл. 126.
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
Чл. 127.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 127, доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) здравословни и безопасни условия за труд;

ЗЗБУТ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 4.
(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

1. превенция на професионалните рискове;

2. предоставяне на информация и обучение;

3. осигуряване на необходимата организация и средства.

(2) Работодателят съобразява мерките по ал. 1 с променящите се обстоятелства с цел подобряване на съществуващото положение.

(3) Работодателят прилага мерките по ал. 1, като осигурява основните принципи на превенция:

1. избягване на рисковете;

2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;

3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им;

4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;

5. привеждане в съответствие с техническия прогрес;

6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;

7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;

8. прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;

9. използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;

10. даване на съответни инструкции на работещите.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 носят отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по този закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица.

(3) Задълженията по ал. 1 важат и при организирането и провеждането на обучение във всички видове учебни заведения, организации и звена за повишаване на професионалната квалификация.

Чл. 33. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

1. да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;

2. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение;

3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно и по предназначение и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието или сградата;

4. да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Всеки работещ, който временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност.

понеделник, 28 март 2011 г.

КЪДЕ СМЕ НИЕ?... САМОСТОЯТЕЛЕН ОДИТ ПО ЗБУТ - 3.

Трудовите договори, сключени с работниците и служителите съдържат ли всички реквизити посочени в чл.66 от КТ?
Трудовият договор е съглашение между едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят нhttp://www.blogger.com/img/blank.gifа работната http://www.blogger.com/img/blank.gifсила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице - да осигурява условия за извършването на работата и да плаща възнаграждение.
Правната уредба на трудовия договор, като основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение се съдържа в Глава Пета, Раздел Първи от КТ. Освен тази изчерпателна уредба въпросите на трудовото договаряне са регламентирани и в Наредба № 4. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор и Наредба №5 от 29.12.2002 год. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда . Материята за трудовите договори е твърде специфична. За справки препоръчвам сайта „Кафенето за юристи – LawsBG”

Осигурена ли е длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването съгл. изискванията на чл.127, ал.4 от КТ?
Длъжностната характеристика представлява кратко описание на трудовите задължения за определена длъжност в стопанските субекти. Тя се връчва на работниците или служителите в деня на започване на работа, като подписан от работника екземпляр трябва да се намира в трудовото му досие.
Добрата длъжностна характеристика, която няма да събира прахта, а ще бъде действащ регулатор в трудовите отнашения би следвало да има минимум следните реквизити:
-Наименование на длъжността ( по НКПД 2011);
-код на длъжността (по НКПД 2011;
-описание да длъжността с два елеметта, първият от които да дава обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността и вторият - трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността;
-подчиненост, връзки и взаимодействия, където следва да бъдат описани административната, функционалната и оперативна подчиненост на длъжността в предприятието, както връзките и взаимодействията с други длъжности, клонове и отдели на предприятието;
- отговорности на длъжността в няколко аспекта - материални и финансови (по опазване активите на фирмата), по безопасността на труда, по опазване здравето и работоспособността на другите, по опазване на фирмената тайна и поверителната информация, за резултатите от трудовата дейност;
-условия на труд и производствена среда със специфични условия на труд, режим на труд и почивка, работно и униформено облекло и лични предпазни средства;
-система на работната заплата;
-изисквания за заемане на длъжността, в които да се посочат постижения на изпълнителя (вид и равнище на образованието,трудов опит, специални умения, поведенчески характеристики - комуникативност, умение за работа в екип, управленски умения, личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни), основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността ( за длъжността и по здраве и безопасност при работа.
Води ли се дневник за издаваните от работодателя трудови книжки, съгласно чл.1, ал.5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж и предаване на трудовите книжки на срещу подпис на работниците и служителите при прекратяване на трудовия договор съгласно чл. 6, ал. 2 НТКТС? Трудовите книжки на работници и служители, които постъпват на работа за първи път издават ли се само след попълване на декларация съгл. Чл 348 ал.2 от КТ?
Всички фирми, предприятия и организации са длъжни да водят специален дневник за издаване на трудовите книжки, в който трябва да е осигурена възможността за записване на следните данни:
-Пореден № (записва се и в трудовата книжка);
-дата на издаването;
-трите имена, дата и място на раждане, единният граждански номер на работника или служителя;
- дата и подпис на работника или служителя при получаване на трудовата книжка.
Работодателят, издава трудова книжка само и единствено на работници, които постъпват за първи път на работа и то след попълнена декларация от постъпващия. Във всички останали случаи на изгубени или унищожени трудови книжки, дубликати се издават от инспекциите по труда. Препоръчително е в дневниците да се записва и получаването на трудовите книжки от работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение.

Досиетата на работещите окомплектовани ли са и съдържат ли следния минимум документи
- трудов договор, допълнителни споразумения за изменение на трудов договор;
- справка за регистрацията на договора и споразумения в НАП;
- свидетелства за образование и квалификация;
- подписан екземпляр от длъжностната характеристика с отбелязана дата на връчването
- карта за проведен предварителен медицински преглед;
- декларация за постъпване на работа за първи път (за постъпващи първи път, на които се издават трудови книжки);
- разрешения от Дирекция „Областна инспекция по труда” (за лица ненавършили 18 години);
- заключение за пригодност от СТМ след първоначален и периодични профилактични прегледи;
- служебна бележка за проведен начален инструктаж за безопасност при работа;
- протоколи за проведено обучение по безопасност при работа, електробезопасност и други проведени обучения;
- молби, заявления и заповеди, касаещи трудовоправни въпроси по време на трудовия стаж?
В трудовите досиета на работниците и служителите следва да се съдържат минимум горните документи, които инспекторите по труда да откриват при проверки.

сряда, 23 март 2011 г.

КЪДЕ СМЕ НИЕ?... САМОСТОЯТЕЛЕН ОДИТ ПО ЗБУТ - 2.

В тази публикация продължавам коментарните бележки по въпросите за самостоятелен одит по здравословни и безопасни условия на труд.
Има ли утвърден (издаден) правилник за вътрешния трудов ред, след проведени предварителни консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7 от КТ, съгласно чл. 181 от КТ?
Съгласно императивните разпоредби на чл.181 от Кодекса на труда, всеки един работодател е длъжен да изработи Правилник за вътрешния трудов ред. В алинея 2 на същия член е указано, че Правилника за вътрещния трудов ред се утвърждава след консултации с представителите на работниците и служителите съгласно чл.7 от КТ. Правилникът за вътрешния трудов ред e вътрешен за предприятието документ, който следва да съдържа подробно специфичните права и задължения на работниците и служителите и на работодателя, произтичащи от трудовите правоотношения, в които се намират. Освен това този документ трябва да съдържа и конкретните особености. Работодателят е задължен да доведе до знанието на работещите в предприятието съдържанието на правилата за вътрешния трудов ред и в този смисъл, макар да няма изрично изискване за това, Правилникът за вътрешния трудов ред се изготвя в писмена форма. Този вътрешен акт не може да противоречи на императивните разпоредби, установени с действащото българско законодателство и на постигнатите с колективния трудов договор условия. В кодекса на труда са регламентирани минималните гаранции за работниците и служителите, с които работодателят е длъжен да се съобразява и тази специфична защита не може да бъде избегната чрез разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред. Приема се, че разпоредбите на този вътрешен за „предприятието" акт имат нормативен характер, т. е. представляват общи правила за поведение.според естеството на дейността, която предприятието осъществява. Правилникът за вътрешния трудов ред съдържа клаузи относно начина, по който е структурирана организацията на труда - почивките по време на работа, редът за отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в предприятието, ако е уговорено променливо работно време, времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато и други въпроси, свързани с работното време и организацията на работа в предприятието. в Правилника за вътрешния трудов ред трябва бъдат уредени:
- всички въпроси, свързани с работно време, работа на смени, ползване на почивки - чл.139, ал.1, чл.141, ал.3, чл.139, ал.2, чл. 151, ал.3 от КТ
- вътрешната организация на работа в предприятието, която включва начина на работа и функциите на отделните поделения (отдели, дирекции и др.), на осъществяването на комуникация и взаимодействие между отделните звена;
- начина на приемане на различни правила за работа: технически и технологични правила, режим на противопожарна безопасност, правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и т. н.;
- правилата за съхраняване и експлоатация на повереното на работниците/ служителите имущество;
- правилата за съгласуването на работните процеси и оказването на съдействие на другите работници и служители;
- допълнителни трудови задължения - чл. 187, т. 10 КТ и други.
Изменение и допълнение на Правилника за вътрешния трудов ред може да се осъществи, ако в него е предвидена такава възможност, като за измененията и допълненията следва да се спази реда и процедурата по приемането му, т.е след съгласуване на измененията и допълненията с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите.
По материали на econ.bg
Примерни варианти на Правилник за вътрешния трудов ред могат да се намерят на страницата на Отговори инфо.
Приети ли са ли са правила за организацията на работната заплата?
Организацията на работната заплата в предприятията се регламентира във вътрешни правила за работната заплата, които са вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда. Нормативната основа за разработване на Вътрешни правила за организация на работната заплата се намира в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата приета с ПМС № 4 от 17 януари 2007 г.
Вътрешните правила за работната заплата се утвърждават от работодателя и не могат да противоречат на нормативните актове и на условията, договорени в колективния трудов договор.
Във вътрешните правила за работната заплата задължително се включват:
- общи положения за организацията на работната заплата в предприятието;
- определяне и разпределение на средствата за работна заплата;
- определяне на минимални стойности или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива;
- редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения.
Във вътрешните правила за работната заплата могат да се включват и:
- системи и методи за оценка на работните места и на длъжностите;
- групиране на длъжностите по длъжностни нива и квалификационно-образователни изисквания;
- правила и процедури за определяне и изменение на основните работни заплати;
- правила и процедури за оценяване на трудовото изпълнение;
- системи на заплащане на труда;
- правила и процедури за определяне на индивидуалните работни заплати;
- редът за събиране, обработване, съхраняване и използване на информация и документи, необходими за изчисляване на полагащите се брутни и нетни трудови възнаграждения;
- редът и начинът за изплащане на работната заплата.
Вътрешните правила като вътрешен акт на предприятието следва да бъдат приети и утвърдени. Непредставянето на вътрешни правила се характеризира като нарушение на трудовото законодателство и се санкционира съгласно чл. 414 от КТ.
Издадена ли е заповед за регламентиране на работното време, съгласно чл.139 от КТ?
Въпреки раздела за организация на работното време в Правилника за вътрешния трудов ред е целесъобразно в предприятия и фирми със специфична дейност и особено там където се работи на сумирано изчисляване на работното време, полага се нощен труд, дежурства и необходимост от персонал на разположение да се пусне заповед за регламентиране на работното време, в която да се определи началния и крайния час за всяко от звената, графиците на персонала на сумирано изчисляване на работното време, технологичните режими на труд и почивка и други специфични въпроси
Налични ли са във всички обекти и работни площадки: екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа, съгласно чл.403а ал.1 от КТ?
Копия от Правилника за вътрешния трудов ред, Вътрешните правила за организация на работната заплата, технически и технологични правила и инструкции, такива, касаещи здравословните и безопасни условия на труд, предписания, заповеди и др. Следва да бъдат на разположение във филиалите, поделенията, цеховете и работните площадки на фирмата, които да се предоставят при поискване на контролните органи от инспекциите по труда.
Заведена ли е специална книга за отчитане удължаването, съответно компенсирането на работното време, съгласно чл.136а от КТ?
Правната норма за удължаване на работното време се съдържа в чл . 136 а от КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските ДВ бр3/1987г. последно изменена ДВ бр. 1 от 2007г. Удължаване на работното време по чл. 136а КТ се извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай, издадена не по-късно от 3 работни дни преди датата на удължаването, като за издадената заповед незабавно се уведомяват работниците и служителите, за които тя се отнася. В заповедта се определят началната и крайната дата на удължаването, звената и работните места, за които тя се отнася. В срок 2 работни дни от издаването на заповедта по ал. 1 работодателят уведомява за това съответната инспекция по труда. Работодателите са длъжни да водят специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време, в която се записват:
- номерът на заповедта за удължаване на работното време;
- данни за проведените консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ;
- трите имена на работника или служителя;
- денят и времето на удължаване;
- продължителността на периода на удължаване;
- началната и крайната дата на периода на удължаване;
- номерът на заповедта за компенсиране и номерът на уведомителното писмо до инспекцията по труда.
Когато в предприятието е въведена автоматизирана система за обработка на информацията за работните заплати и управлението на персонала, в специалната книга се вписват само номерата на заповедите за удължаването и компенсирането на работното време, ако другите данни са включени в тази система.
Работодателят определя със заповед длъжностното лице, което вписва в специалната книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време.
Съгласието за работа при условията на удължено работно време от майките с деца до 6-годишна възраст, от майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, от трудоустроените, ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи, и от учащите се без откъсване от производството се дава в писмена форма за всеки отделен случай.
Специалната книга се води във фирмата независимо от това дали се налага удължаване на работното време и същата се предоставя на органите от инспекциите по труда.
Заведена ли е специална книга за отчитане на полагания извънреден труд, съгл. чл.149 от КТ?
Съгласно изискванията на чл. 149 от КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските ДВ бр3/1987г. последно изменена ДВ бр. 1 от 2007г всеки работодател е длъжен да води специална книга за извънредния труд. В специалната книга за отчитане на извънредния труд се посочват:
- трите имена на работника и служителя;
- номерът на заповедта за полагане на извънреден труд;
- денят и часът на започване и завършване на работата;
- размерът на трудовото възнаграждение изплатено на работника и служителя за - положения от него извънреден труд;
деня, определен за почивка.
Специалната книга се води във фирмата независимо от това дали се полага извънреден труд и същата се предоставя на органите от инспекциите по труда.

вторник, 22 март 2011 г.

КЪДЕ СМЕ НИЕ?... САМОСТОЯТЕЛЕН ОДИТ ПО ЗБУТ - 1.

Във вчерашна публикация в блога ви предложих система за самооценка на съответствието на фирма или предприятие на изискванията на основните нормативни документи, касаещи въпросите на трудовото законодателство. В голямата си част въпросите са разработени от Служба по трудова медицина „Медикоинженеринг” като въпросник за оценяване на съответствието за фирми сертифицирани, или на които предстои сертифициране по международно приетата система OHSAS 18001:2007 на основата на британския стандарт,но дават възможност за самооценка на всяка една фирма, най-вече за да се избегнат конфликтите с инспекторите по труда. В следващите публикации ще се постарая да ви предложа коментари за изискванията на всеки от въпросите на базата на моята практика.
Декларирана ли е дейността на фирмата в Д ”ОИТ”, съгласно чл.15 от ЗЗБУТ? Нормативното изискване за деклариране да дейността е установено в чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в НАРЕДБА № 3 на МТСП за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. На официалния сайт на Изпълнител на агенция „Главна инспекция по труда” могат да се намерят указания и да се изтегли специализирания софтуер за попълване и подаване на декларации. На специализирания сайт за безопасност и здраве при работа „Отговори инфо – безопасност и здраве при работа”, междувпрочем който работещите в областта на безопасността и здравето трябва да ползват като настолна книга, госпожа Деяна Илиева е разработила материали, които детайлно осветляват проблема и е безсмислено да се повтаряме.
Заверена ли е ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията на контролните органи съгласно чл.408 от КТ?
Нормативните изисквания за ревизионната книга са въведени в чл. 408 от Кодекса на труда. Важно е да се съобразим с изискването ревизионни книги да има не само в основното седалище на фирмата, но и във всички нейни поделения, обекти, цехове и площадки, където се извършва дейността. Ревизионните книги се заверяват в териториалните Дирекции „Инспекция по труда”. Законодателят е предвидил възможност ревизионните книги да се заверяват в инспекцията по седалището на фирмата, или по седалищата на клоновете и площадките където се извършва дейността. Примерно фирма със седалище в Русе може да завери книги за клоновете си в Пловдив, Варна и София. Ако прецени може да завери във Пловдив книга за седалището си в същия град.
Какво представляват ревизионните книги?
В магазинната мрежа са отпечатени специални образци. Нищо не пречи обаче да се ползва обикновена тетрадка. Книгите се прономероват, прошнуроват и подпечатват с печата на фирмата и се занасят в съответната инспекция по труда където се заверяват с печат и входящ номер. Така подготвената ревизионна книга се предоставя на инспекторите от инспекциите по труда при проверки. В книгите се вписват проверките и към тях се прикрепват направените протоколи с предписания.
Има ли назначено или определено със заповед едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ?
Съгласно изискванията на чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд всеки един работодател е длъжен съобразно дейността на фирмата, естеството на работата и характера на професионалния риск да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба. Функциите и задачите на тези лица или служби са регламентирани от МТСП в специална Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове.
За малките и средни предприятия с минимална по обем дейност, и то при дейности и производства с незначителен или ограничен риск, където не съществуват тежки производства и не се експлоатира сложно и опасно производствено оборудване работодателят може да сключи договори с юридически и физически лица за осъществяване на специализираната дейност по безопасност и здраве при работа, най-вече Служби по трудова медицина, който предлагат тази услуга. Като пример могат да се посочат сферите на консултантските дейности, търговията и услугите. Този модел е неприложим за производства и дейности с висок производствен риск, и в такива , в които в производственото оборудване са включени машини създаващи риск, съоръжения и инсталации с повишена опасност, там, където се използват и произвеждат опасни химически агенти, канцерогени и мутагени, в строителството, енергетиката, мините, транспорта, машиностроенито и обработката на метали. В тези предприятия е необходимо наличието на длъжностно лице по безопасност и здраве, което да организира ежедневно мероприятията по ЗБУТ. Да направлява процесите по постоянната оценка на риска и мерките за неготовото минимизиране, да организира и участва при изготвянето на вътрешните правила за безопасност и здраве, да организира дейностите по използване на колективните мероприятия за защита и използването на личните предпазни средства. И най-важното - да осъществява превенцията. Да осъществява правомощията си за контрол от името на работодателя.
Определени ли са писмено длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда, съгласно чл.403а ал.2 от КТ?
Във фирми и предприятия със сложна организационна и производствена структура, като производството е съсредоточено на места извън основното седалище на фирмата с изменението на кодекса на труда от 2010г. (чл . 403 ал.2) работодателите са длъжни с писмена заповед да определят длъжностни лица, които писмено да го представляват пред контролните органи. За да могат успешно да изпълнят ролята си като представители на работодателя тези длъжностни лица следва да разполагат с информация и да имат при себе си заверени копия от фирмената документация отнасяща се до правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време; списъците на работното, специалното работно облекла и личните предпазни средства; действащи правила и инструкции за безопасност, както и друга информация и документация, свързана с безопасността и здравето при работа.

понеделник, 21 март 2011 г.

КЪДЕ СМЕ НИЕ?... Да направим сами вътрешен одит на съответствието на нашата фирма по отношение изискванията на трудовото законодателство.

Спазването на трудовото законодателство и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основно задължение на работодателите, които наемат персонал, както и на всички стопански субекти, които извършват определена дейност. Изискванията в нормативните документи се контролират от държавата в лицето на длъжностните лица от ИА „Главна инспекция по труда и териториалните и поделения. Отношенията между стопанските субекти от една страна и контролните органи от друга много често пораждат конфликти и са обект на дълги административни и съдебни спорове. Избягването на споровете се гарантира от готовността на фирмата да отговори на основните изисквания по отношение на спазването на трудовото законодателство. По – долу давам една група въпроси за самостоятелна проверка на нивото на фирмата по безопасност и здраве при работа и съответствието с изискванията на нормативните документи, свързани с безопасните и здравословни условия на труд.
За ваше улеснение поставете въпросите в таблица, оставете за отговор три колони „Да”, „Не” и „Неприложимо”. С отговор„Неприложимо” маркирайте само въпроси, които не касаят вашата фирма по спецификата на дейността и. По отговорите отбелязани с „Не” е необходимо да поработите и когато отговорите с отговор „Да” на въпросите сте готови за извършване на проверка от инспекторите по труда без да се притеснявате.
Приятна работа !
1.Декларирана ли е дейността на фирмата в Д ”ОИТ”, съгласно чл.15 от ЗЗБУТ?
2.Заверена ли е ревизионна книга за вписване на констатациите и предписанията на контролните органи съгласно чл.408 от КТ?
3.Има ли назначено или определено със заповед едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ?
4.Налични ли са във всички обекти и работни площадки: екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа, съгласно чл.403а ал.1 от КТ?
5.Определени ли са писмено длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда, съгласно чл.403а ал.2 от КТ?
6.Изградена ли е Комитет/Група по условия на труд в предприятието, съгласно чл. 27 и 28 от ЗЗБУТ?
7.Има ли утвърден (издаден) правилник за вътрешния трудов ред, след проведени предварителни консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7 от КТ, съгласно чл. 181 от КТ?
8.Издадена ли е заповед за регламентиране на работното време, съгласно чл.139 ал.1 от КТ?
9.Заведена ли е специална книга за отчитане удължаването, съответно компенсирането на работното време, съгласно чл.136а от КТ?
10.Заведена ли е специална книга за отчитане на полагания извънреден труд, съгл. чл.149 от КТ?
11.Води ли се дневник за издаваните от работодателя трудови книжки, съгласно чл.1, ал.5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж и предаване на трудовите книжки на срещу подпис на работниците и служителите при прекратяване на трудовия договор съгласно чл. 6, ал. 2 НТКТС? Трудовите книжки на работници и служители, които постъпват на работа за първи път издават ли се само след попълване на декларация съгл. Чл 348 ал.2 от КТ?
12.Трудовите договори, сключени с работниците и служителите съдържат ли всички реквизити посочени в чл.66 от КТ?
13.Осигурена ли е длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването съгл. изискванията на чл.127, ал.4 от КТ?
14.Досиетата на работещите окомплектовани ли са и съдържат ли следния минимум документи
- трудов договор, допълнителни споразумения за изменение на трудов договор;
- справка за регистрацията на договора и споразумения в НАП;
- свидетелства за образование и квалификация;
- подписан екземпляр от длъжностната характеристика с отбелязана дата на връчването
- карта за проведен предварителен медицински преглед;
- декларация за постъпване на работа за първи път (за постъпващи първи път, на които се издават трудови книжки);
- разрешения от Дирекция „Областна инспекция по труда” (за лица ненавършили 18 години);
- заключение за пригодност от СТМ след първоначален и периодични профилактични прегледи;
- служебна бележка за проведен начален инструктаж за безопасност при работа;
- протоколи зо проведено обучение по безопасност при работа;
- молби, заявления и заповеди, касаещи трудовоправни въпроси по време на трудовия стаж?
15.Определени ли са писмено видовете обучения и инструктажи; лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа, съгласно чл.2 ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.?
16.Установен ли е ред за провеждане и документиране на инструктажите на лица, които ще посещават производствени звена на предприятието, съгласно чл.11 ал.6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.?
17.Издават ли се и съхраняват ли се в личните досиета на работещите Служебните бележки лицата, които постъпват на работа, съгласно Приложение 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.?
18.Документацията, отнасяща се до про¬веждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, съхранява ли се от работодателя за срок не по-малък от 5 години и удостоверява ли условията по чл.7 и 9 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.?
19.Ползването на платен годишен отпуск на персонала извършва ли се съгласно изискванията на чл.173, от КТ?
20.Работниците и служителите, наети на работа осигуряват ли се за трудова злополука и професионална болест, съгласно чл.4, ал.2 от КСО.
21.Има ли утвърден Списък на работещите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", определен с писмена заповед от работодателя - след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд?
22.Води ли се регистър на трудовите злополуки, съгласно чл.14 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. и определено ли е с писмена заповед лице за поддържане на регистъра?
23.Води ли се Дневник за регистриране на трудоустроените лица, съгласно чл.2 ал.2 от Наредба за трудоустрояване.
24.Осигурено ли е обслужване на всички работещи под контрола на организацията от СТМ, съгласно чл.25 от ЗЗБУТ?
25.Определено ли е със заповед лице за контакти и координация на взаимодействието със обслужващата СТМ съгласно изискванията на чл.4 на Наредба №5?
26.Имат ли всички работещи в досиетата си карти от задължителен предварителен медицински преглед, съгласно чл. 2 от Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи /Д.В. бр. 16 от 87г./?
27.Направени ли са периодичните медицински прегледи на работниците, съгл. изискванията на чл.287 от КТ във връзка с чл.9 от Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи /Д.В. бр. 16 от 87г./?
28.Имат ли всички работещи в досиетата си заключения от СТМ за пригодността им да изпълняват възложената им работа, въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, съгласно чл.11, ал.2 т.4 от Наредба № 3 от 25.01.2008г.?
29.Има ли представен от СТМ до 30 юли на съответната година обобщени анализи на здравното състояние на работещите за предходната година, определени в прил. 5 на Наредба №3 от 25.01.2008г.?
30.Утвърден ли е от работодателя списък на работните места, за които на работещите се осигуряват ЛПС, видът, срока на износване и конкретната опасност, за която се използват ЛПС, съгл. изискванията на чл.17, ал.3 от Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място /Д.В., бр. 46 от 2001г./?
31.Осигурено ли е работно облекло съгл. чл.296, ал.1 от КТ и чл.12 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло /Д.В. бр.8 от 87г./, по утвърден списък по длъжности и професии, за полагащото се раб. облекло, съгл. изискванията на чл.7 и чл.8 от същата наредба?
32.Изграден ли е комитет по условията на труд за предприятия с числен състав от 50 и повече заети или група по условия на труд в предприятия от 5 до 50 заети съгласно изискванията на чл. 28 от ЗЗБУТ?
33.Проведено ли е първоначално и периодично обучение на членовете на КУТ (ГУТ)?
34.Извършена ли е оценка на риска и планирани ли са подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка, съгласно чл.16. ал.1 т.1 и 2от ЗЗБУТ ?
35.При работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа въведени ли са физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица съгласно изискванията на чл. 12 от ЗЗБУТ
36.Създадена ли е и поддържа ли се картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и препарати, съгласно чл.13 ал.2 от ЗЗБУТ?
37.Осигурена ли е безплатна храна и / или добавки към нея на работещите при специфични условия на труд съгласно чл. 285 от КТ и Наредба № 11 на МТСП и МЗ?
38.Осигурен ли е намален работен ден и допълнителен платен годишен отпуск за работещите при специфични условия на труд съгласно изискванията на Наредбите на МТСП и МЗ?
39.Осигурено ли е достатъчно санитарно – битово и медицинско обслужване съгласно изискванията на чл. 282 от КТ?
40.Осигурена ли е специалната закрила на категориите работници – бременни, кърмачки, лицата с намалена трудоспособност и увреждания съгласно раздел ІІ и раздел ІІІ на КТ?
Имат ли обектите в експлоатация Противопожарно досие, съгласно чл.5 ал.3 на Наредба № 1-209 от 22.11.2004г. (или инструкция, регламентираща ПАБ в обекта, за обекти с общ числен състав до 10 човека)?
41.Възложена ли е дейността по ПАБ на определени длъжностни лица с писмена заповед, съгласно чл.5 ал.1 и 2 на Наредба № 1-209 от 22.11.2004г. (за обекти с общ числен състав над 10 човека)?
42.Имат ли обектите в експлоатация Противопожарно досие, съгласно чл.5 ал.3 на Наредба № 1-209 от 22.11.2004г. (или инструкция, регламентираща ПАБ в обекта, за обекти с общ числен състав до 10 човека)?
43.Възложена ли е дейността по ПАБ на определени длъжностни лица с писмена заповед, съгласно чл.5 ал.1 и 2 на Наредба № 1-209 от 22.11.2004г. (за обекти с общ числен състав над 10 човека)?
44.Състоянието на противопожарната автоматика, противопожарните, аварийно-спасителните уреди и съоръжения се удостоверява ли се с протокол по образец (приложение № 2) на Наредба № 1-209 от 22.11.2004г.?
45.Създадена ли е организация за предотвратяване и ликвидиране на аварии, съгласно чл.248 и чл.251 на Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд?
46.Запознати ли са работещите с плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и задълженията им, свързани с конкретното работно място, съгласно чл.251, ал.1 на Наредба №7 от 23.09.1999г.
47.Организира ли се периодично, но не по-малко от един път годишно, проиграване на възможните аварийни ситуации, предвидени в плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии, както и използването на инсталациите и устройствата по чл.223, ал.2, съгласно чл.251, ал.2 на Наредба № 7 от 23.09.1999г.
48.Разработени ли са писмени правила по ЗБУТ и инструкции за безопасна работа с оборудването съгл. изискванията на чл.277 от КТ и чл.166 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд /Д.В., бр. 88 от 99г./?
49.Извършва ли се подходящ инструктаж на работещите за работа с осигурените в обекта противопожарни и аварийно-спасителни уреди и съоръжения, съгласно чл.12 от Наредба № 1-209 от 22.11.2004г.
50.Извършва ли се подходящо обучение и инструктаж на работещите за видовете знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, както и за изискванията и условията за тяхното използване, съгласно чл.6 от Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г.
51.Извършва ли се обучение и инструктаж на работещите, които извършват ръчна работа с тежести, съгласно чл.6 ал.2 от Наредба №16 от 31.05.99г.
52.Осигурено ли е обучение на работещите за опасните химични агенти при работа, съгласно чл.13 от Наредба №13 от 30.12.2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа?
53.Осигурява ли се обучение и демонстриране на работещите за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства, съгласно чл.13 от Наредба №3 от 19.04.2001г.?
54.Заведено ли е досие на предприятието по отношение на сградния фонд, машините и съоръженията на производственото оборудване съгласно изискванията на чл. 10 от Наредба № 7 от за минималните изисквания за безопасност и здраве по работните места и при използване на работното оборудване?
55.Мащините и съоръженията и използваните материали доставят ли се съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбатя за оценяване на съответствието на машините?
56.Ремонтите на работното оборудване се извършват ли се в съответствие с изискванията на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдените графици за ремонт от правоспособен и обучен персонал? При липса на такъв осигурено ли е абонаментно обслужване на машините и съоръженията от производственото оборудване?
57.Заведен ли е дневник за ремонт на електросъоръженията, съгл. изискванията на чл.200, ал.1, т.2 от Наредба №7 /Д.В., бр.88 от 99г./?
58.Направени ли са актуални измервания по електробезопасност, съгласно изискванията на чл.200, ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд /Д.В., бр. 88 от 99г./ и Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането?
59.Определено ли е лице от електротехническия персонал, което да следи за изправността на ръчните ел. инструменти. Заведен ли е дневник за ежемесечната им проверка, съгл. изискванията на чл.416 от Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V?
60.На работни места с производствен шум в границите за предприемане на мерки и над горната граница на експозиция извършват ли се ежегодни измервания съгласно изискванията на Наредба № 6?
61.Направени ли са актуални измервания на факторите на работната среда, съгл. изискванията на глава V от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд /Д.В., бр.88 от 99г./?
62.Правят ли се измервания на съществуващите отоплителни, климатични и вентилационни системи и протоколите съхраняват ли се в досието на предприятието съгласно изискванията на Наредба № 7 ?
63.Има ли Писмено споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл. 18 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 6 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации?